هیات مدیره بانک های دولتی

هیات مدیره بانک صنعت و معدن

هیات مدیره بانک صنعت و معدن؛ علی اشرف افخمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره این بانک است. این بانک در حال حاضر چهار عضو هیات مدیره دیگر نیز دارد…