هیات مدیره های بانک های ایران

بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد

هیات مدیره بانک مهر اقتصاد

هیات مدیره بانک مهر اقتصاد دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل و عضو هیات مدیره، حامد هیئت داودیان رئیس هیات مدیره، یوسف مرتضائی نایب رئیس هیات مدیره مجید رحیمی عضو هیات مدیره