نقد و نسیه

صادرات غیر نفتی

هر چه در صنعت کنم ایجاد صادر می‌کنم یا هر آنچه گیر من افتاد صادر می‌کنم     (سعید سلیمان پور) *** چند سالی رفته‌ام در خط و کار صادرات بنده هر چیزی که پاش افتاد! صادر می‌کنم از برای کندن یک قسمت از کوه اورال با قطار از بیستون فرهاد صادر می‌کنم غربیان در …

صادرات غیر نفتی ادامه »