بانکداران ایرانی

بانکداران ایرانی

هیات مدیره های بانک های ایرانی چه کسانی هستند؟

ثبت رزومه در بانکداران ایران امروز

ثبت رزومه در بانکداران ایران امروز (رزومه و سوابق اجرایی مدیران و کارکنان بانک‌ها)

ثبت رزومه .. مدیران و کارکنان کلیه بانک ها می توانند رزومه و سوابق اجرایی خود را جهت انتشار در بانکداران ایران امروز به ایمیل های زیر ارسال نمایند.

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت؛ امیرمسعود رزازان رییس هیات مدیره، علی اکبر کی لانی نایب رییس هیات مدیره، رضا دولت آبادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عباس اشرف نژاد عضو هیات مدیره

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل و مجید شایسته رییس هیات مدیره این بانک است. بانک ایران زمین در حال حاضر هفت عضو هیات مدیره دارد…