ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها

ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها

دانلود فایل PDF ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها

۱۳۷۱.۰۷.۰۸ – .۳۳۶۹۶ت۳۵۸ه – ۱۳۷۱.۰۸.۰۵ – ۳۲

&‌استخدام کشوری – بانکی و پولی – بانکی و پولی

&‌وزارت امور اقتصادی و دارائی – سازمان امور اداری و استخدامی کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۷.۸ بنا به پیشنهاد شماره .۳۸۲۱‌د مورخ ۱۳۷۱.۷.۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده (۱۲) قانون”‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت” – مصوب ۱۳۷۰ – و به استناد ماده (۲۱) قانون یاد شده، ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها را به شرح زیر‌تصویب نمودند:

“‌ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها”

‌ماده ۱ – جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین‌نامه به گروه‌های ورودی جدول ماده موضوع یک قانون “‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت”‌به شرح زیر است:

۱ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک پایان دوره ابتدایی و کمتر است در گروه “‌یک” تخصیص می‌یابند.

۲ – مجموعه مشاغلی که شرایط که شرایط تحصیلی احراز آنها پایان دوره راهنمایی تحصیلی (‌سیکل) است در گروه “‌دو” تخصیص می‌یابند.

۳ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها پایان دوره کامل متوسطه (‌دیپلم) است در گروه “‌چهار” تخصیص می‌یابند.

۴ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها فوق دیپلم است در گروه “‌پنج” تخصیص می‌یابند.

۵ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها لیسانس است در گروه “‌هفت” تخصیص می‌یابند.

۶ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها فوق لیسانس است در گروه “‌نه” تخصیص می‌یابند.

۷ – مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها دکتراست در گروه “‌ده” تخصیص می‌یابند.

‌تبصره – ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۷۰ برابر بار (۳) و از اول سال ۱۳۷۱ بین (۳) تا (۵) درصد تعیین می‌شود.

‌ماده ۲ – میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان ثابت با در نظر گرفتن نوع کار، وظایف و مسئولیتها بین حداقل، (۵۰%) و حداکثر(۱۲۰%) به پیشنهاد شورای عالی‌بانکها به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

‌تبصره – در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر فوق‌العاده شغل (۱۳۵%) خواهد بود.

‌ماده ۳ – در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان سیستم بانکی کشور با اجرای این قانون از حقوق و مزایای آنان در قبل از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ که طبق مقررات‌قانونی دریافت می‌کرده‌اند کمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان قابل پرداخت

است، ولی هر گونه افزایشهای بعدی از میزان مزبور تا‌استهلاک کامل کسر خواهد شد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

 

ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کا رکنان بانکها
ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کا رکنان بانکها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.