آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی

آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

دانلود فایل PDF آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۶ بنا به پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی را تصویب و طی تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۲۹/ت ۲۴۱۷۴ هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ جهت اجرا ابلاغ نمود.

 

ماده ۱ـ تعاریف

الف ـ استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین‏‌نامه.

ب ـ شغل: عبارت است از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی که از سوی بانک به عنوان کار واحد شناخته شده و برای آن پست سازمانی در نظر گرفته شده باشد.

ج ـ پست سازمانی: عبارت است از محل سازمانی در تشکیلات بانک که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک در نظر گرفته شده است.

د ـ انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پست‏‌های سازمانی بانکی به یکی از کارکنان.

هـ ـ کارکنان: به افرادی اطلاق می‏‌شود که به موجب حکم صادر شده یا قرارداد منعقد شده به خدمت درآمده باشند.

و ـ حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‏‌نامه‏‌های بانک.

ز ـ قرارداد: عبارت است از توافقنامه‏‌ای که به امضای داوطلب استخدام و بانک می‌‏رسد و به موجب آن شخص برای مدت معین و کار مشخص به استخدام بانک در می‏‌آید.

ح ـ حقوق: عبارت است از مقرری مستمر ماهانه که بر اساس امتیازات ناشی از خصوصیات شغل و شاغل به کارکنان پرداخت می‏‌شود.

ط ـ فوق‌‏العاده و مزایا: عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی که علاوه بر حقوق به کارکنان تعلق می‌‏گیرد.

ی ـ انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک و یا از بانک به بانک و یا موسسات دیگر و بالعکس.

ماده ۲ـ تشکیلات، سطوح سازمانی و تغییرات بعدی آن با توجه به بودجه مصوب با تصویب هیئت مدیره بانک قابل اجرا می‌‏باشد.

ماده ۳ـ کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر بانک به مدت نامحدود استخدام شده یا می‏شوند، مشمول مقررات این آیین‏‌نامه خواهند بود و به عنوان مستخدم ثابت بانک شناخته خواهند شد.

تبصره ـ کارکنانی که برای تصدی یکی از مشاغل غیرمستمر و برای مدت معین به خدمت بانک درآمده یا درآیند مشمول مقررات این آیین‌‏نامه نبوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود.

ماده ۴ـ استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۵ ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک که به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می‏‌نمایند در هر مورد که مقرراتی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول مقررات این آیین‏‌نامه‏ خواهند‌ بود.

 

فصل دوم ـ ورود به خدمت، انتصابات و ترفیعات، ارزشیابی و آموزش

ماده ۶ـ استخدام اشخاص در بانک صرفاً از طریق آزمون و مصاحبه انجام می‌‏شود.

ماده ۷ـ داوطلبان استخدام در بانک باید حایز شرایط زیر باشند:

ـ تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ـ انجام خدمت زیرپرچم یا معافیت قانونی.

ـ متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور؛.

ـ تندرستی و توانایی جسمانی و روانی برای انجام کاری که استخدام می‏‌شوند.

ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ـ عدم سوء پیشینه کیفری.

ـ دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.

ـ دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر.

ماده ۸ـ داوطلبانی که در مسابقه و مصاحبه قبول شده‏اند یک دوره آزمایشی را طـی خواهند کرد که حداقل شش ماه و حداکثر دو سال خواهد بود. حکم استخدامی قطعی افرادی که در دوره آزمایشی کاردانی و علاقه به‏کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی صادر خواهد شد و در این صورت دوره آزمایشی جزء دوران خدمت آنان محسوب می‏گردد و افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت بانک تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.

تبصره ـ حقوق دوره آزمایشی و فوق‌‏العاده‏‌ها و مزایای مستخدم آزمایشی مطابق حقوق و فوق‏العاده‌‏ها و مزایای مستخدمان ثابت تعیین و پرداخت خواهد شد. ماده ۹ـ انتصابات و ترفیعات کارکنان بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی و احراز شرایط شغل صورت می‌‏گیرد. ماده ۱۰ـ بانک موظف است در فواصل معین شایستگی و استعداد کارکنان خود را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی کارمند منعکس سازد. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای ترفیع، تغییر شغل، افزایش حقوق و مزایا، پاداش و اعزام به دوره‏‌های آموزشی گردد. ماده ۱۱ـ بانک با توجه به احتیاجات خود و طبق خط مشی مصوب هیئت مدیره، برنامه‌‏های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم نموده و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

 

فصل سوم ـ مرخصی

*ماده ۱۲ـ کارکنان بانک می‌‏توانند سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت از مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق و فوق‌‏العاده‏‌ها و مزایای متعلقه استفاده نمایند.

ماده ۱۳ـ کارکنان بانک در صورت ابتلا، به بیماری‌‏هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد به گواهی مرجع پزشکی معتمد بانک از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱ـ جز در بیماری‌‏های صعب‏‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

تبصره ۲ـ به کارکنانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می‌‏نمایند تا چهار ماه و در صورتی که به علت ابتلاء به بیمه صعب‏‌العلاج یا زایمان فرزندان تو‌أمان مرخصی استعلاجی آنان بیش از چهارماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق و فوق‏‌العاده‏‌های مربوط و در مورد بیماری‏‌های صعب‏‌العلاج در مدت زاید بر یک سال تا هنگامی که از کار افتاده نشوند فقط حقوق پرداخت می‏‌گردد.

تبصره ۳ـ مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‏‌دهند چهار ماه می‏‌باشد.

ماده ۱۴ـ کارکنان بانک در صورت نیاز به مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی می‏توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق برای طول‌‏مدت خدمت نبایستی از ۳ سال تجاوز کند. این مدت برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مورد تصدی حداکثر تا ۲ سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۱۵ـ ترتیب تحصیل مرخصی‏های موضوع مواد ۱۲، ۱۳و ۱۴ این آیین‏‌نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد هیئت مدیره بانک به تصویب شورای عالی بانک‏‌ها خواهد رسید.

 

فصل چهارم ـ طبقه‏‌بندی و نظام پرداخت

ماده ۱۶ـ مشاغل بانک به‌‏طور کلی به سه رده مدیریت، تخصصی و اجرایی تقسیم می‌‏شوند و بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌‏ها، سهولت و صعوبت کار و عوامل مؤثر در تجزیه و تحلیل شغل ارزشیابی و طبقه‏‌بندی می‌‏شوند.

ماده ۱۷ـ نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل بوده و حقوق کارکنان بر اساس مجموع امتیازات مکتسبه از شغل مورد تصدی و خصوصیات شخصی پس از اعمال ضریب ریالی تعیین می‏گردد.

ماده ۱۸ـ عوامل اساسی ارزیابی شغل عبارت است از مسئولیت‌‏ها و ویژگی‏‌های شغلی، فعالیت‌‏ها و شرایط کار، خصوصیات شخصی شامل عوامل تحصیل، تجربه مفید و مرتبط، دوره آموزشی و عوامل ایثارگری و فرآیندی می‏‌باشد.

ماده ۱۹ـ عوامل ارزیابی و میزان امتیاز هر عامل و درصد امتیاز هر یک به کل امتیازات به شرح جدول پیوست می‏باشد.

تبصره ـ عوامل فرعی، درجات و تعاریف و تعیین امتیاز هر یک از عوامل فرعی و درجات با توجه به میزان امتیازات عوامل موضوع این ماده به تصویب شورای عالی بانک‏‌ها خواهد رسید.

 

ماده ۲۰ـ ضریب ریالی امتیازهای موضوع آیین‏‌نامه، معادل ضریب حقوق ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری است؛ و تغییر آن متناسب با شاخص هزینه زندگی و تغییرات ضریب ریالی حقوق بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانک‌‏ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و تصویب مجمع عمومی بانک‏‌ها خواهد بود.

ماده ۲۱ـ طبقه‏‌بندی و ارزشیابی مشاغل و تعیین شرایط تصدی آن به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی بانک‌‏ها خواهد بود.

ماده ۲۲ـ به منظور تأمین و نگهداری نیروی انسانی ماهر و کاردان در بانک، فوق‏‌العاده‏ای تحت عنوان فوق‏‌العاده جذب به شرح جدول زیر پرداخت می‌‏شود:

مدرک    مدیریت  تخصصی  اجرایی لیسانس به بالا          تا ۳۰ درصد          تا ۲۰ درصد          تا ۱۵ درصد دیپلم و فوق دیپلم            تا ۲۰ درصد            تا ۱۵ درصد          تا ۱۰ درصد زیر دیپلم          ـــ        ـــ        تا ۵ درصد

 

تبصره ۱ـ اصلاح و تغییرات بعدی در جدول موضوع این ماده در جهت جذب، توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات به پیشنهاد شورای عالی بانک‌‏ها و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و تصویب مجمع عمومی بانک‏‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ـ میزان فوق‎العاده جذب بستگی کامل به نیاز بانک و میزان تخصص و کاردانی داشته و بر مبنای درصدی از حقوق آنان محاسبه و پرداخت می‏‌شود.

ماده ۲۳ـ بانک می‌‏تواند در صورت لزوم و استحقاق کارکنان نسبت به برقراری فوق‏‌العاده‏‌ها و پرداخت مبالغی جهت کارکنان خود به شرح ذیل اقدام نماید:

ـ اضافه کار در صورت انجام کار بعداز وقت اداری.

ـ فوق‏‌العاده روزانه و جبران هزینه‌‏های مأموریت، ایاب و ذهاب و نقل و مکان.

ـ فوق‌‏العاده بهره‏وری : جهت عملکرد شاخص و برجسته کارکنان.

ـ فوق‎العاده اشتغال در خارج از کشور.

ـ کمک هزینه عائله‏‌مندی و خواربار.

ـ فوق‌‏العاده سختی شرایط محیط کار.

ـ فوق‏‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا، محل خدمت و جذب نیروی انسانی به نقاط محروم متناسب با آیین‌‏نامه‌‏ها و ضوابط بخش مشمول قانون استخدام کشوری.

تبصره ـ دستورالعمل‏‌های مربوط به پرداخت فوق‏‌العاده‏‌ها و مبالغ مذکور به تصویب شورای عالی بانک‏‌ها خواهد رسید.

ماده ۲۴ـ به منظور فراهم کردن زمینه‏‌های مساعد برای ایجاد و حاکمیت نظام انگیزشی و رقابتی در بانک‏‌ها و استفاده مؤثر اقتصادی از نیروی انسانی، فوق‏‌العاده‏‌ای تحت عنوان فوق‌‏العاده ویژه توسط هیئت مدیره بانک در چهارچوب نسبت‌‏های بهره‏‌وری که توسط شورای عالی بانک‏‌ها تعیین می‌‏گردد پرداخت می‏‌شود. از جمله این نسبت‏‌ها، نسبت‏‌های زیر قابل ذکر است:

ـ درآمد هزینه به ازای هر کارمند.

ـ هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی.

ـ خالص درآمد به هزینه پرسنلی.

ـ خالص مابه‏التفاوت سود دریافتی و پرداختی.

ـ تغییرات درآمد به هزینه‌‏های پرسنلی.

 

فصل پنجم ـ امور رفاهی

ماده ۲۵ـ بانک مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان کارکنان خود و خانواده آنان را فراهم نماید.

ماده ۲۶ـ به منظور تأمین رفاه و آتیه کارکنان بانک، صندوقی به نام صندوق رفاه و تأمین آتیه تشکیل می‏‌گردد.

تبصره ـ نحوه تشکیل و بهره‏‌برداری از صندوق به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره بانک می‌‏رسد.

ماده ۲۷ـ بانک مکلف است کلیه کارکنان خود را در خصوص فوت به هر علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دایم (کلی و جزیی) بیمه نماید.

تبصره ـ ضوابط مربوط به نحوه و میزان بیمه ماده فوق به تصویب هیئت مدیره بانک می‏‌رسد.

ماده ۲۸ـ بانک می‌‏تواند جهت تأمین قسمتی از مایحتاج عمومی کارکنان، تأمین آراستگی آنان، ایجاد امکانات لازم جهت رفت و آمد به محل کار و استفاده کارکنان اناث از مهدکودک، همچنین کمک به امور تعاونی و رفاه کارکنان خود اقدامات لازم به عمل آورد.

ماده ۲۹ـ بانک می‏‌تواند به طرق مقتضی به کارکنان ثابت خود تسهیلات قرض‏‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری و مسکن اعطا نماید. نحوه پرداخت تسهیلات این ماده به تصویب هیئت مدیره بانک می‌‏رسد.

 

فصل ششم ـ بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت

ماده ۳۰ـ کارکنان ثابت بانک از لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی بانک‌‏ها بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند و بانک در وجه صندوق واریز خواهد شد.

ماده ۳۱ـ از جمع حقوق موضوع ماده ۱۷ و فوق‏‏‌العاده‏‌های جذب سختی شرایط محیط کار و جذب مناطق محروم معادل نه درصد (۹%) کسر و به اضافه بیست و یک درصد (۲۱%) جمع حقوق و فوق‏‌العاده‏‌های وی که از طرف بانک تأمین می‌‏شود به حساب صندوق بازنشستگی منظور و پرداخت می‏‌گردد.

ماده ۳۲ـ وجوه زیر علاوه بر وجوه مذکور در ماده فوق به صندوق بازنشستگی واریز می‏‌گردد:

حقوق، مزایا و فوق‏‌العاد‏ه‌‏های ماه اول مستخدم آزمایشی.

اضافه حقوق، مزایا و فوق‏‌العاده‏‌های ماه اول مستخدم.

ماده ۳۳ـ بانک مکلف است کارکنانی را که به سن ۶۰ سال تمام یا ۳۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسیده باشند بازنشسته نماید. در صورت نیاز بانک و با رضایت مستخدم ادامه خدمت کارکنان متخصصی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به شرط آنکه سن آنان از ۶۵ سال تجاوز ننماید تا ۵ سال بالامانع خواهد بود.

تبصره ـ کارکنان ثابت بانک می‌‏توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت بانک بازنشسته شوند:

الف ـ کارکنان مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت در بانک.

ب ـ کارکنان زن با ۲۰ سال سابقه خدمت در بانک.

ماده ۳۴ـ میزان حقوق بازنشستگی کارکنان عبارت است از معدل ۲ سال آخر حقوق و فوق‏‌العاده‌‏ها و مزایای ملاک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت.

ماده ۳۵ـ هرگاه مستخدم علیل به علت حادثه‏‌ای از کار افتاده یا فوت شود تمام حقوق، مزایا و فوق‏‌العاده‏‌هایی که بابت آنها کسور بازنشستگی اخذ شده است به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌‏گردد.

ماده ۳۶ـ در صورتی که مستخدم از کارافتاده یا بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا بازنشستگی وی به وظیفه بگیران او پرداخت می‏‌شود.

ماده ۳۷ـ وظیفه بگیران مستخدم متوفی از لحاظ این آیین‏نامه به شرح زیر می‏باشند:

زوجه یا زوجات دایمی مستخدم متوفی اعم از این‏که شوهر اختیار کرده باشند یا نکرده باشد.

شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت همسر متوفای خود باشد.

فرزندان اناث متوفی و همچنین نوادگان اثاث در صورتی که تحت کفالت قانونی مستخدم متوفی بوده باشند.

فرزندان اناث مطلقه و تحت کفالت قانونی مستخدم.

فرزندان ذکور تا پایان ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در مراکز آموزش عالی معتبر تا پایان ۲۵ سالگی.

پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده‏‌اند و همچنین فرزندان، نوادگان علیل و از کار افتاده و یا ناقص‏العضو مستخدم متوفی که در کفالت وی بوده و از کار افتاده باشند مادام‏‌العمر.

ماده ۳۸ـ حقوق وظیفه به تساوی بین وظیفه بگیران واجد شرایط تقسیم می‏شود و در صورت قطع سهم هر یک از وظیفه ‏بگیران سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر وظیفه‏ بگیران افزوده می‏شود.

ماده ۳۹ـ چنانچه مستخدم متوقی فاقد بازماندگان مندرج در ماده ۳۷ باشد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی وی ذخیره شده است به حساب درآمد صندوق بازنشستگی منظور می‌‏شود.

 

ماده ۴۰ـ به کارکنانی شاغل هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت در قبال سوابق خدمت در بانک به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‏‌العاده‏‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پاداش پایان خدمت پرداخت می‌‏شود.

ماده ۴۱ـ از تاریخ اجرای این آیین‌‏نامه به میزانی که حقوق کارکنان شاغل ترمیم و افزایش یافته و می‏‌یابد حقوق بازنشستگان و وظیفه‏‌بگیران نیز ترمیم می‏‌گردد.

 

فصل هفتم ـ تکالیف عمومی و پایان خدمت

ماده ۴۲ـ کارکنان بانک موظفند ضوابط و مقررات اداری و بانکی و نیز دستورات و اوامر رؤسای مافوق خود را در حدود قوانین، آیین‏‌نامه و مقررات جاری رعایت نمایند.

ماده ۴۳ـ خودداری از اقدامی که مقررات اداری یا عرف بانکی انجام آن را مقرر کرده باشد یا مبادرت به اقدامی که مقررات اداری و یا عرف بانکی انجام آن را منع نموده باشد، تخلف محسوب و با متخلف طبق مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانک‌‏ها و بانک مرکزی طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره و یا هیئت عامل بانک حسب مورد به تصویب شورای عالی بانک‌‏ها و شورای پول و اعتبار می‏‌رسد.

ماده ۴۴ـ کارکنان بانک در صورت نداشتن تعهد خدمت در بانک می‏‌توانند با دو ماه اعلام کتبی قبلی از خدمت در بانک استعفا دهند. در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر بانک نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می‏‌یابد که بانک کتباً با آن موافقت نماید. مستخدمی که استعفا داده موظف است در مدت مرقوم در محل خدمت خود حاضر شود و به هر حال در پایان این مدت استعفای او قبول شده تلقی می‌‏گردد. به مستخدمی که مستعفی شناخته شود کسور بازنشستگی و حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده مسترد خواهد شد.

ماده ۴۵ـ بانک می‏‌تواند به دلیل تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستم‌‏ها و روش‏‌های اداری، کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص داده می‏‌شوند، در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید.

تبصره ـ به مستخدمی که طبق این ماده از خدمت در بانک معاف شود مبلغی معادل ۴۵ روز آخرین حقوق موضوع ماده ۱۷ به‌‏ازای هر سال خدمت در بانک به عنوان فوق‏‌العاده پایان خدمت به علاوه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسور بازنشستگی و وجوه پرداختی به صندوق رفاه و تأمین آتیه (سهم مستخدم) و درآمد متعلق به وی پرداخت می‌‏شود.

 

فصل هشتم ـ مقررات مختلف

ماده ۴۶ـ مأموریت و انتقال کارکنان به وزارتخانه‏‌ها، موسسات و شرکت‌‏های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و یا برگزیده شدن و منصوب شدن کارکنان بانک‌‏ها به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مقامی در خارج از بانک و ماموریت و انتقال کارکنان دستگاه‏‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به بانک با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۴۷ـ چنانچه بانک در اجرای وظایف و برنامه‌‏ریزی‌‏های جاری، اموری را از طریق مقاطعه‏ انجام دهد موظف است طی قرارداد منعقد شده، یا مقاطعه‏‌کار تصریح نماید بانک هیچ‏‌گونه مسئولیتی در قبال کارکنان مقاطعه کار ندارد.

ماده ۴۸‍ـ نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آیین‏‌نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانک‌‏ها می‌‏رسد.

ماده ۴۹ـ اختیارات شورای پول و اعتبار مقید در قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی و تصویب مقررات استخدامی و آیین‏‌نامه‌‏های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۵۰ ـ این آیین‏‌نامه از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ قابل اجرا می‏‌باشد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.