بایگانی برچسب: هیات مدیره بانک

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان؛ عباس عسکرزاده مدیرعامل و اکبر غفراللهی رییس هیات مدیره این بانک است. بانک حکمت ایرانیان در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا؛ محمدرضا پیشرو مدیرعامل و نایب رییس و دکتر محمد مخبر رییس هیات مدیره این بانک است. بانک سینا در حال حاضر شش عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک سامان

هیات مدیره بانک سامان

هیات مدیره بانک سامان؛ سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل و ولی ضرابیه رییس هیات مدیره این بانک است. بانک سامان در حال حاضر چهار عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک صنعت و معدن

هیات مدیره بانک صنعت و معدن؛ علی اشرف افخمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره این بانک است. این بانک در حال حاضر چهار عضو هیات مدیره دیگر نیز دارد…

اعضای هیات‌‌مدیره بانک خاورمیانه

هیات‌‌ مدیره بانک خاورمیانه

هیات مدیره بانک خاورمیانه؛ پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک است. این بانک در حال حاضر شش عضو هیات مدیره دیگر نیز دارد…