بایگانی برچسب: هیات مدیره بانک ها

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت؛ محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و هیبت اله سمیع رییس هیات مدیره این بانک است. بانک تجارت در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک رفاه کارگران

هیات مدیره بانک رفاه کارگران؛ دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این بانک است. بانک رفاه کارگران در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل و مجید شایسته رییس هیات مدیره این بانک است. بانک ایران زمین در حال حاضر هفت عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک دی

هیات مدیره بانک دی؛ محمدرضا قربانی مدیرعامل و رضا سهم دینی رییس هیات مدیره این بانک است. بانک دیدر حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا؛ محمدرضا پیشرو مدیرعامل و نایب رییس و دکتر محمد مخبر رییس هیات مدیره این بانک است. بانک سینا در حال حاضر شش عضو هیات مدیره دارد…