بایگانی برچسب: هیات مدیره بانک های ایران

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت؛ محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و هیبت اله سمیع رییس هیات مدیره این بانک است. بانک تجارت در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک دی

هیات مدیره بانک دی؛ محمدرضا قربانی مدیرعامل و رضا سهم دینی رییس هیات مدیره این بانک است. بانک دیدر حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان

هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان؛ عباس عسکرزاده مدیرعامل و اکبر غفراللهی رییس هیات مدیره این بانک است. بانک حکمت ایرانیان در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا

هیات مدیره بانک سینا؛ محمدرضا پیشرو مدیرعامل و نایب رییس و دکتر محمد مخبر رییس هیات مدیره این بانک است. بانک سینا در حال حاضر شش عضو هیات مدیره دارد…

اعضای هیات‌‌مدیره بانک خاورمیانه

هیات‌‌ مدیره بانک خاورمیانه

هیات مدیره بانک خاورمیانه؛ پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک است. این بانک در حال حاضر شش عضو هیات مدیره دیگر نیز دارد…