مطالب موضوع نقد و نسیه

اگر مدیر بانکی شدید …

اگر مدیر بانکی شدید …

همانطور که برای هرکاری قاعده وقانونی وجود دارد و هر شغلی قواعد خاص خود را طلب می کند بانکداری یا به عبارتی اداره بانک هم از این امر مستثنی نبوده و نیست .

صادرات غیر نفتی

هر چه در صنعت کنم ایجاد صادر می‌کنم یا هر آنچه گیر من افتاد صادر می‌کنم     (سعید سلیمان پور) *** چند سالی رفته‌ام در خط و کار صادرات بنده هر چیزی که پاش افتاد! صادر می‌کنم از برای کندن یک قسمت از کوه اورال با قطار از بیستون فرهاد صادر می‌کنم غربیان در