مطالب موضوع آی بی تودی

آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی

آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی

آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی را تصویب کرد.