ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی در حال حاضر مسئولیت ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک مسکن را بر عهده دارد.