مطالب موضوع لیزینگ

خودرو لیزینگی دو مالیات ندارد!

خودرو لیزینگی دو مالیات ندارد!

هیچ دلیلی ندارد که مشتریان خودروهای لیزینگی دوبار مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و این مالیات تنها یکبار برای این خودروها محاسبه می‏‌شود.