بایگانی نویسنده: Bank Man

یادداشتی از دکتر سید رضا ابراهیمی

افزایش نرخ ارز؛ تهدیدی فرصت ساز

افزایش نرخ ارز؛ تهدیدی فرصت ساز

یادداشتی از دکتر سید رضا ابراهیمی؛ مدیر ارشد بانکی

در زمان بروز بحران ها دولت ها و ملت ها با تهدیدهایی مواجه می شوند که در صورت نگاه و توجه چندجانبه به موضوع، می توان از دل همان تهدیدها فرصت هایی خلق کرد و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

هیات مدیره بانک تجارت

هیات مدیره بانک تجارت؛ محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و هیبت اله سمیع رییس هیات مدیره این بانک است. بانک تجارت در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک رفاه کارگران

هیات مدیره بانک رفاه کارگران؛ دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این بانک است. بانک رفاه کارگران در حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین

هیات مدیره بانک ایران زمین؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل و مجید شایسته رییس هیات مدیره این بانک است. بانک ایران زمین در حال حاضر هفت عضو هیات مدیره دارد…

هیات مدیره بانک دی

هیات مدیره بانک دی؛ محمدرضا قربانی مدیرعامل و رضا سهم دینی رییس هیات مدیره این بانک است. بانک دیدر حال حاضر پنج عضو هیات مدیره دارد…