کاهش نرخ سود سپرده بررسی می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی با بیان این مطلب به ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه ضمن بررسی کاهش نرخ سود سپرده در خصوص گزارشی مبنی بر نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمتشکل پولی نیز بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.
این عضو عالی شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده نیز اظهار کرد: نمی‌گوییم که یک‌باره این اتفاق بیفتد بلکه باید تصمیم جامعی گرفته شود که همزمان بخش‌های مختلف بتوانند متناسب با این تصمیمات عمل کنند. لذا گزارش بانک مرکزی برای همین است که بتوانیم بر اساس آن تصمیم بگیریم.

*

*