۰۸ ارد ۱۳۹۴ ..."/>

ورود بیمه های خارجی پس از تحریم

شناخت شرکتهای بیمه ای خارجی و اگاهی از قوانین بازار های بین المللی برای شرکت های بیمه ای را امری ضروری است.

مینا صدیق نوحی از واگذاری وصادرات مقادیر زیاد ریسک‌های بیمه‌ای به خارج از کشور درصورت لغو تحریم‌های‌بین‌المللی خبرداد؛ هیچ شرکت امریکایی قرار نیست به ایران بیاید.
معاون بیمه اتکایی بیمه مرکزی، از واگذاری و صادرات مقادیر زیاد ریسک های بیمه ای به خارج از کشور درصورت لغو تحریم های بین‌المللی خبرداد و گفت که در این صورت و با ایجاد امکان پوشش ریسک ها از خارج از کشور،فصل جدیدی درصنعت بیمه کشور آغاز خواهد شد.
مینا صدیق نوحی  واگذاری و انتقال ریسک های بیمه ای کشور به خارج را امری سهل تردر قیاس با پذیرش ریسک از خارج کشور برشمرد و تاکیدکرد که فروش خدمات بیمه ای به خارج کشورو دریافت حق بیمه از آنها امرآسانی نیست.
به گفته وی،صادرات خدمات بیمه‌ای از کشور به خارج منوط به داشتن رتبه‌بندی بین المللی شرکت‌های داخلی و داشتن حق بیمه تولیدی بالا است وتاکید کرد که داشتن سرمایه بالای یک شرکت بیمه ای ملاک عمل برای حضور در بازار های جهانی نیست.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه کل حق بیمه تولیدی کشور بین شش تا هفت میلیارد دلار بوده که رقم بزرگی هم نیست ،به نسیم تصریح کرد که در عین حال، حق بیمه اتکایی بازار داخل در قیاس با خارج بسیار ناچیز است و قابل توجه نیست.
صدیق نوحی، شناخت شرکت های بیمه ای خارجی و اگاهی از قوانین بازار های بین المللی برای شرکت های بیمه ای را امری ضروری دانست و گفت که ورود بدون شناخت در بازارهای بین المللی با شکست مواجه می شود.
وی، از رایزنی با شرکت های بیمه ای از کشورهای سوئیس، فرانسه و انگلیس برای حضور دربخش اتکایی صنعت بیمه ای کشور سخن گفت و تاکید کرد که درصورت رفع تحریم های بین المللی،این شرکت های با تابعیت های مذکور، مایل به انتقال ریسک های بیمه ای از ایران به خارج از کشور بوده وآنها تمایل دارند به ریسک پذیری دارند.
به گفته معاون بیمه اتکایی بیمه مرکزی،مذاکرات با شرکت های انگلیسی، فرانسوی و سوئیسی در حد اولیه بوده و به مرحله قطعیت نرسیده وگفت که تا اکنون هیچ شرکت بیمه ای با تابعیت آمریکا، برای حضور در صنعت بیمه ایران ابراز علاقه نکرده است.
وی، با بیان اینکه قرار نیست این شرکت های خارجی به همکاری مستقیم با شرکت های بیمه ای داخلی بپردازند افزود که علاقه آنها حضور دربخش اتکایی بوده که در اینصورت پذیرش ریسک به خارج کشور مورد توجه خواهد بود.

*

*