۲۵ مهر ۱۳۹۶

هیات مدیره بانک ملت

هبات مدیره بانک ملت

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک ملت

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

تلفن: ۵-۸۲۹۶۲۰۰۴

نمابر: ۸۲۹۶۲۷۷۲

پست الکترونیک: ha.akhlaghi@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

رئیس هیأت مدیره بانک ملت

محمد بیگدلی

تلفن: ۱۷-۸۲۹۶۲۰۱۵

نمابر: ۸۲۹۶۳۳۱۸

پست الکترونیک: m.bigdeli@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت

علیرضا لگزایی

تلفن: ۱-۸۲۹۶۲۰۱۰

نمابر: ۸۲۹۶۲۷۱۷

پست الکترونیک: a.lagzaee@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

عضو هیأت مدیره بانک ملت

حسن روستا

تلفن: ۸۲۹۶۲۰۰۸-۸۲۹۶۲۰۰۶

نمابر: ۸۲۹۶۲۷۳۹

پست الکترونیک: h.rosta@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی:۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

عضو هیأت مدیره بانک ملت

حمید تاجیک

تلفن: ۸۲۹۶۲۰۹۶-۸۲۹۶۲۰۰۹

نمابر: ۸۲۹۶۲۹۴۹

پست الکترونیک: tajik@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

عضو هیأت مدیره بانک ملت (علی البدل)

بهمن اسکندری

تلفن: ۸۲۹۶۲۰۳۲-۸۲۹۶۲۰۳۳

نمابر: ۸۸۳۱۶۰۲۰

پست الکترونیک: B.eskandari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

عضو هیأت مدیره بانک ملت (علی البدل)

حسین بهاری

تلفن: ۸۲۹۶۲۰۹۷-۸۲۹۶۲۰۱۲

نمابر: ۸۸۳۲۸۵۶۰

پست الکترونیک: ho.bahari@bankmellat.ir

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید موسوی، ساختمان مرکزی بانک ملت

کد پستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱

مطالب مرتبط

*

*