۳۱ فرو ۱۳۹۴

سهم کشاورزی از تسهیلات

با وجود رشد بیش از ۴۴ درصدی تسهیلات بانکی در سال گذشته، سهم بخش کشاورزی حدود ۱.۸ درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، از مجموع ۳۴۱ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها در دوازده ماهه سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.

این بخش در حالی در سال ۱۳۹۳ حدود ۷.۵ درصد منابع بانکی پرداختی شده را جذب کرده که این رقم کمترین میزان جذب در چهار سال گذشته بوده است.

به استناد آمارهای بانک مرکزی نسبت دریافتی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از ۸.۶ به ۹، ۹.۳ و ۷.۵ درصد تغییر کرده است.

اگرچه بانک مرکزی در این رابطه توضیح داده که با لحاظ کردن سهم تسهیلات پرداختی در صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بانک کشاورزی بدلیل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، مبلغ و سهم این حوزه در سال قبل به ترتیب به ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان و ۹.۶ درصد افزایش می یابد ولی در این حالت سهم بخش های دیگر کاسته خواهد شد.

اما از ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی کشاورزی در سال قبل،۶۲.۵ درصد برای تامین سرمایه در گردش این بخش صرف شده است.

همچنین “ایجاد” با ۱۸.۷ درصد و “توسعه” با ۹.۱ درصد بعد از سرمایه در گردش بالاترین سهم را وام های پرداختی به بخش کشاورزی داشته اند.

*

*