۱۳ اسف ۱۳۹۳

سرمایه گذاری بانک ها در طرح های عمرانی

در صورت درخواست بانک‌های دولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری طرح‌ها به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار می شود.

بر اساس این تصمیم مجلس در سال ۹۴ با رعایت شروط زیر این کار قابل اجرا خواهد بود.

۱-بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تامین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود به اتمام برساند.
۲- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
۳- پس از واگذاری، طرح منظور از پیوست قانون بودجه حذف می‌گردد.
۴- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مطالب مرتبط

*

*