۱۵ فرو ۱۳۹۴

حذف صفر از پول ملی

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش تورم امکان حذف صفر از پول ملی وجود دارد؟ گفت:حذف صفر یکی از اقداماتی است که در آینده جزء اولویت های بانک مرکزی است، اما برای این اقدام باید تورم به یک درجات قابل قبولی برسد.

ولی الله سیف با بیان اینکه در تورم دو رقمی امکان حذف صفر از پول ملی وجود ندارد، گفت: ما باید به تورم تک رقمی و با ثبات برسیم تا این اقدامات بتواند توجیه داشته باشد.

مطالب مرتبط

*

*