۱۳ اسف ۱۳۹۳

بانک رفاه نگوید “اعتبار نداریم”

پرداخت وام ضروری و مسکن به بازنشستگان متوقف نشده است؛ بلکه توسط بانک رفاه در حال اجرا است.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: وام های ضروری پرداختی به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد و این افراد می توانند برای دریافت این وام ها به شعب بانک رفاه – به عنوان بانک عامل – مراجعه کنند و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

نجات امینی تاکید کرد: شعب بانک رفاه نمی توانند به بازنشستگان بگویند که اعتبار کافی برای پرداخت وام نداریم چرا که اعتبارات سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت وام کافی است و مشکلی وجود ندارد بطوریکه تاپایان سال ادامه خواهدداشت.

به گفته وی، مبلغ وام ضروری ۲ میلیون تومان است که با سود بسیار کم به بازنشستگان و بیمه شدگان تعلق می گیرد.
امینی همچنین تاکید کرد: وام مسکن نیز به بازنشستگان پرداخت می شود که آن نیز براساس اولویت به این افراد اختصاص پیدا می کند.

*

*